اینترنت پرسرعت TD-LTE به همراه مودم نسل جدید و قابل حمل
راهکارهای اینترنت پرسرعت
راهکارهای اینترنت بی سیم
مخصوص مجتمع های تجاری و مسکونی
درخواست سرویس

نام *

نام خانوادگی *

کد ملی *

شماره همراه *

شماره تلفن ثابت *

نوع سرویس

سرویس  

پیشنهاد ویژه

ایمیل *

آدرس

کد امنیتی

 
تعرفه های وایرلس
نوع سرویس پهنای باند محدودیت دانلود در ماه مدت مبلغ (تومان)
L-1-1-2 1Mbps 2GB 1 ماه 12,000
L-1-1-3 1Mbps 3GB 1 ماه 15,000
L-1-1-5 1Mbps 5GB 1 ماه 19,400
L-1-1-8 1Mbps 8GB 1 ماه 26,000
L-1-1-10 1Mbps 10GB 1 ماه 30,400
L-1-1-15 1Mbps 15GB 1 ماه 39,400
L-1-3-2 1Mbps 2GB 3 ماه 33,600
L-1-3-3 1Mbps 3GB 3 ماه 40,200
L-1-3-5 1Mbps 5GB 3 ماه 51,400
L-1-3-8 1Mbps 8GB 3 ماه 67,600
L-1-3-10 1Mbps 10GB 3 ماه 78,400
L-1-3-15 1Mbps 15GB 3 ماه 100,900
L-1-6-2 1Mbps 2GB 6 ماه 64,000
L-1-6-3 1Mbps 3GB 6 ماه 74,800
L-1-6-5 1Mbps 5GB 6 ماه 96,400
L-1-6-8 1Mbps 8GB 6 ماه 123,400
L-1-6-10 1Mbps 10GB 6 ماه 141,400
L-1-6-15 1Mbps 15GB 6 ماه 186,400
L-1-12-2 1Mbps 2GB 12 ماه 121,600
L-1-12-3 1Mbps 3GB 12 ماه 141,400
L-1-12-5 1Mbps 5GB 12 ماه 177,400
L-1-12-8 1Mbps 8GB 12 ماه 231,400
L-1-12-10 1Mbps 10GB 12 ماه 267,400
L-1-12-15 1Mbps 15GB 12 ماه 357,400
L-2-1-3 2Mbps 3GB 1 ماه 17,000
L-2-1-5 2Mbps 5GB 1 ماه 21,400
L-2-1-8 2Mbps 8GB 1 ماه 28,000
L-2-1-10 2Mbps 10GB 1 ماه 32,400
L-2-1-15 2Mbps 15GB 1 ماه 41,400
L-2-1-20 2Mbps 20GB 1 ماه 50,400
L-2-3-3 2Mbps 3GB 3 ماه 46,200
L-2-3-5 2Mbps 5GB 3 ماه 57,400
L-2-3-8 2Mbps 8GB 3 ماه 73,600
L-2-3-10 2Mbps 10GB 3 ماه 84,400
L-2-3-15 2Mbps 15GB 3 ماه 106,900
L-2-3-20 2Mbps 20GB 3 ماه 129,400
L-2-6-3 2Mbps 3GB 6 ماه 86,800
L-2-6-5 2Mbps 5GB 6 ماه 108,400
L-2-6-8 2Mbps 8GB 6 ماه 135,400
L-2-6-10 2Mbps 10GB 6 ماه 153,400
L-2-6-15 2Mbps 15GB 6 ماه 198,400
L-2-6-20 2Mbps 20GB 6 ماه 243,400
L-2-12-3 2Mbps 3GB 12 ماه 165,400
L-2-12-5 2Mbps 5GB 12 ماه 201,400
L-2-12-8 2Mbps 8GB 12 ماه 255,400
L-2-12-10 2Mbps 10GB 12 ماه 291,400
L-2-12-15 2Mbps 15GB 12 ماه 381,400
L-2-12-20 2Mbps 20GB 12 ماه 471,400
L-4-1-5 4Mbps 5GB 1 ماه 27,400
L-4-1-8 4Mbps 8GB 1 ماه 34,000
L-4-1-10 4Mbps 10GB 1 ماه 38,400
L-4-1-20 4Mbps 20GB 1 ماه 56,400
L-4-1-30 4Mbps 30GB 1 ماه 74,400
L-4-1-50 4Mbps 50GB 1 ماه 104,400
L-4-3-5 4Mbps 5GB 3 ماه 75,400
L-4-3-8 4Mbps 8GB 3 ماه 91,600
L-4-3-10 4Mbps 10GB 3 ماه 102,400
L-4-3-20 4Mbps 20GB 3 ماه 147,400
L-4-3-30 4Mbps 30GB 3 ماه 192,400
L-4-3-50 4Mbps 50GB 3 ماه 282,400
L-4-6-5 4Mbps 5GB 6 ماه 144,400
L-4-6-8 4Mbps 8GB 6 ماه 171,400
L-4-6-10 4Mbps 10GB 6 ماه 189,400
L-4-6-20 4Mbps 20GB 6 ماه 279,400
L-4-6-30 4Mbps 30GB 6 ماه 369,400
L-4-6-50 4Mbps 50GB 6 ماه 549,400
L-4-12-5 4Mbps 5GB 12 ماه 273,400
L-4-12-8 4Mbps 8GB 12 ماه 327,400
L-4-12-10 4Mbps 10GB 12 ماه 363,400
L-4-12-20 4Mbps 20GB 12 ماه 543,400
L-4-12-30 4Mbps 30GB 12 ماه 723,400
L-4-12-50 4Mbps 50GB 12 ماه 1,083,400
L-6-1-10 6Mbps 10GB 1 ماه 42,000
L-6-1-20 6Mbps 20GB 1 ماه 60,800
L-6-1-30 6Mbps 30GB 1 ماه 78,800
L-6-1-50 6Mbps 50GB 1 ماه 109,400
L-6-3-30 6Mbps 30GB 3 ماه 115,600
L-6-3-60 6Mbps 60GB 3 ماه 162,400
L-6-3-150 6Mbps 150GB 3 ماه 297,400
L-6-3-90 6Mbps 90GB 3 ماه 207,400
L-6-6-60 6Mbps 60GB 6 ماه 219,400
L-6-6-120 6Mbps 120GB 6 ماه 309,400
L-6-6-180 6Mbps 180GB 6 ماه 399,400
L-6-6-300 6Mbps 300GB 6 ماه 579,400
L-6-12-120 6Mbps 120GB 12 ماه 423,400
L-6-12-240 6Mbps 240GB 12 ماه 603,400
L-6-12-360 6Mbps 360GB 12 ماه 783,400
L-6-12-600 6Mbps 600GB 12 ماه 1,143,400
L-8-1-5 8Mbps 5GB 1 ماه 31,400
L-8-1-10 8Mbps 10GB 1 ماه 42,400
L-8-1-15 8Mbps 15GB 1 ماه 51,400
L-8-1-20 8Mbps 20GB 1 ماه 60,400
L-8-1-40 8Mbps 40GB 1 ماه 93,400
L-8-1-60 8Mbps 60GB 1 ماه 123,400
L-8-3-15 8Mbps 15GB 3 ماه 87,400
L-8-3-30 8Mbps 30GB 3 ماه 114,400
L-8-3-45 8Mbps 45GB 3 ماه 136,900
L-8-3-60 8Mbps 60GB 3 ماه 136,900
L-8-3-90 8Mbps 90GB 3 ماه 159,400
L-8-3-120 8Mbps 120GB 3 ماه 249,400
L-8-3-180 8Mbps 180GB 3 ماه 339,400
L-8-6-30 8Mbps 30GB 6 ماه 168,400
L-8-6-60 8Mbps 60GB 6 ماه 213,400
L-8-6-90 8Mbps 90GB 6 ماه 258,400
L-8-6-120 8Mbps 120GB 6 ماه 303,400
L-8-6-240 8Mbps 240GB 6 ماه 483,400
L-8-6-360 8Mbps 360GB 6 ماه 663,400
L-8-12-60 8Mbps 60GB 12 ماه 321,400
L-8-12-120 8Mbps 120GB 12 ماه 411,400
L-8-12-180 8Mbps 180GB 12 ماه 501,400
L-8-12-20 8Mbps 20GB 12 ماه 591,400
L-8-12-480 8Mbps 480GB 12 ماه 951,400
L-8-12-720 8Mbps 720GB 12 ماه 1,311,400
L-12-1-150 12Mbps 150GB 1 ماه 258,400
L-12-3-450 12Mbps 450GB 3 ماه 744,400
L-12-6-900 12Mbps 900GB 6 ماه 1,473,400
L-12-12-1800 12Mbps 1800GB 12 ماه 2,931,400
L-16-1-200 16Mbps 200GB 1 ماه 333,400
L-16-3-600 16Mbps 600GB 3 ماه 969,400
L-16-6-200 16Mbps 200GB 6 ماه 1,923,400
L-16-12-2400 16Mbps 2400GB 12 ماه 3,831,400
L-24-1-300 24Mbps 300GB 1 ماه 483,400
L-24-3-900 24Mbps 900GB 3 ماه 1,419,400
L-24-6-300 24Mbps 300GB 6 ماه 2,823,400
L-24-12-300 24Mbps 300GB 12 ماه 5,631,400

تعرفه های LTE
نوع سرویس پهنای باند محدودیت دانلود در ماه مدت مبلغ (تومان)
UP To-40mg 40Mbps 25GB 1 ماه 55,000
UP To-40mg 40Mbps 50GB 1 ماه 95,000
UP To-40mg 40Mbps 200GB 1 ماه 399,000
UP To-40mg 40Mbps 350GB 1 ماه 599,000
UP To-40mg 40Mbps 500GB 1 ماه 799,000
UP To-40mg 40Mbps 1000GB 1 ماه 1,499,000

سرویس lte

تعرفه های ADSL

قیمت سرویس ها در جدول فوق ¸ قیمت خالص سرویسها می باشند که در هنگام خرید 9% مالیات برارزش افزوده به آنها اضافه خواهد شد. در صورت تمایل به خرید ترافیک اضافه،تعرفه ترافیک اضافه بر اساس بسته های زیرمحاسبه خواهد شد.

     
ترافیک سایتهای داخلی  به صورت نیم بها و پیام رسان های داخلی دارای مجوز یک سوم بهای ترافیک بین الملل محاسبه می گردد.
فهرست سایتهای داخلی نیم بها از اینجا قابل دانلود می باشد.

آپلود مدارک

نام کاربری

فایل 1

فایل 2

فایل 3

کد امنیتی

درباره سرعت گستر

تاریخچه:

شرکت سرعت گستر ارتباطات پارسیان در سال 1388 به منظور ارائه خدمات نوین در صنعت IT تاسیس و موفق به اخذ پروانه ISP به شماره 11-16-301 از سازمان تنظیم مقررات رادیویی گردید.

سرعت گستر با جذب نیروی تخصصی و با اتکاء به خداوند متعال بستر مناسبی را در زمینه ارائه سرویس اینترنت ایجاد نمود و با ارائه راهکار های نوین در بستر ارتباطات  بیسیم (Wireless) به یکی از شرکت های پیشگام در این حوزه تبدیل شد و با استفاده از آخرین فن آوری های روز دنیا و تجهیز مجتمع های مسکونی واداری و تجاری به پرسرعت ترین و به روزترین تجهیزات ارتباطی قادر به ارایه سرویس اینترنت پرسرعت به کاربران خود در کوتاه ترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت و پایداری ممکن گردیده است.


اهداف و چشم انداز شرکت:

ماموریت و چشم انداز پیش رو شرکت گسترش سطح دسترسی و ایجاد بستر مناسب جهت استفاده تمامی اقشار جامعه از اینترنت و بالا بردن سطح کیفی خدمات و کسب حد اکثری رضایت مشتریان می باشد.

خط مشی شرکت:

شرکت سرعت گستر ارتباطات پارسیان بر این باور است مشتری عضوی از خانواده سرعت گستر می باشد و شرکت متعهد به برآوردن کلیه نیازهای مرتبط با محصول و خدمات آن است.

طراحی و ارائه خدمات با کیفیت برتر در حوزه IT جهت برآوردن نیاز و خواسته های مشتریان و افزایش سهم بازار به کارگیری انواع فناوری های خلاقانه و نوین جهت ارتباط آسان و سریع مشتریان با سازمان ارائه خدمات بهینه با رویکرد بهبود مستمر در جهت رسیدگی موثر در رضایت بخشی به مشکلات و اختلافات مشتریان.

مشتریان:

امروز به پشتوانه سالها تلاش و با اتکا به توان و تخصص و با توجه به محدودیت های موجود در راه توسعه دسترسی آسان و عادلانه به سرویس اینترنت شرکت سرعت گستر مفتخر به ارائه و پشتیبانی سرویس های تخصصی و شایسته مشتریان سخت پسند و آگاه بوده و تلاش می کند ضمن حفظ مشتریان خوش نام ، باشگاهی از مشتریان وفادار را گردهم آورد، تا آنها از تجربه ، کیفیت خدمات و مطلوبیت همراهی و شراکت با سرعت گستر برای دیگران به خوبی یاد کنند.