اشتراک سه ماهه 10Mbps با ترافیک 45GB بین الملل و 90GB ترافیک داخلی