لیست بسته ها و قیمت های وایرلس
نوع سرویس پهنای باند محدودیت دانلود در ماه مدت مبلغ (تومان)
10Mbps 10Mbps 8GB 1 ماه 39,600
10Mbps 10Mbps 20GB 1 ماه 62,800
10Mbps 10Mbps 40GB 1 ماه 96,400
10Mbps 10Mbps 80GB 1 ماه 156,400
10Mbps 10Mbps 150GB 1 ماه 261,400
10Mbps 10Mbps 24 GB 3 ماه 110,800
10Mbps 10Mbps 45GB 3 ماه 145,900
10Mbps 10Mbps 60GB 3 ماه 168,400
10Mbps 10Mbps 120GB 3 ماه 258,400
10Mbps 10Mbps 240GB 3 ماه 438,400
10Mbps 10Mbps 450GB 3 ماه 753,400
8-40 Mbps 40Mbps 300GB 1 ماه 486,400
8-40 Mbps 40Mbps 500GB 1 ماه 786,400
8-40 Mbps 40Mbps 180GB 3 ماه 348,400
8-40 Mbps 40Mbps 600GB 3 ماه 978,400
8-40 Mbps 30Mbps 1500 GB 3 ماه 2,319,400
1Mbps 1Mbps 5GB 1 ماه 21,000
1Mbps 1Mbps 8GB 1 ماه 27,600
1Mbps 1Mbps 20GB 1 ماه 50,800
1Mbps 1Mbps 50GB 1 ماه 99,400
10Mbps 1Mbps 5GB 3 ماه 33,000
1Mbps 1Mbps 20GB 3 ماه 67,600
2Mbps 2Mbps 5GB 1 ماه 23,000
2Mbps 2Mbps 10GB 1 ماه 34,000
2Mbps 2Mbps 15GB 1 ماه 43,800
2Mbps 2Mbps 20GB 1 ماه 52,800
2Mbps 2Mbps 30GB 1 ماه 70,800
2Mbps 2Mbps 40GB 1 ماه 86,400
2Mbps 2Mbps 60GB 1 ماه 116,400
2Mbps 2Mbps 70 GB 1 ماه 131,400
2Mbps 2Mbps 100GB 1 ماه 176,400
2Mbps 2Mbps 15GB 3 ماه 64,200
2Mbps 2Mbps 30GB 3 ماه 91,600
2Mbps 2Mbps 60GB 3 ماه 138,400
2Mbps 2Mbps 70 GB 3 ماه 153,400
2Mbps 2Mbps 80GB 3 ماه 168,400
2Mbps 2Mbps 150GB 3 ماه 273,400
3Mbps 3Mbps 5GB 1 ماه 26,000
3Mbps 3Mbps 10GB 1 ماه 37,000
3Mbps 3Mbps 20GB 1 ماه 55,800
3Mbps 3Mbps 40GB 1 ماه 89,400
3Mbps 3Mbps 60GB 1 ماه 119,400
3Mbps 3Mbps 30GB 3 ماه 100,600
3Mbps 3Mbps 15GB 3 ماه 73,200
3Mbps 3Mbps 70 GB 3 ماه 162,400
3Mbps 3Mbps 130 GB 3 ماه 252,400
3Mbps 3Mbps 200GB 3 ماه 357,400
4Mbps 4Mbps 10GB 1 ماه 40,000
4Mbps 4Mbps 30GB 1 ماه 76,800
4Mbps 4Mbps 70 GB 3 ماه 171,400
4Mbps 4Mbps 120GB 3 ماه 246,400
6Mbps 6Mbps 1GB 1 ماه 19,000
6Mbps 6Mbps 5GB 1 ماه 31,000
6Mbps 6Mbps 10GB 1 ماه 42,000
6Mbps 6Mbps 15GB 1 ماه 51,800
6Mbps 6Mbps 20GB 1 ماه 60,800
6Mbps 6Mbps 30GB 1 ماه 78,800
6Mbps 6Mbps 35GB 3 ماه 86,900
6Mbps 6Mbps 60GB 1 ماه 124,400
6Mbps 6Mbps 75 GB 1 ماه 146,900
6Mbps 6Mbps 100GB 1 ماه 184,400
6Mbps 6Mbps 200GB 1 ماه 334,400
6Mbps 6Mbps 300GB 1 ماه 484,400
6Mbps 6Mbps 15GB 3 ماه 88,200
6Mbps 6Mbps 30GB 3 ماه 115,600
6Mbps 6Mbps 50GB 3 ماه 147,400
6Mbps 6Mbps 200GB 3 ماه 372,400
6Mbps 6Mbps 250 GB 3 ماه 447,400
6Mbps 6Mbps 300GB 3 ماه 522,400