لیست بسته ها و قیمت های وایرلس
نوع سرویس پهنای باند محدودیت دانلود در ماه مدت مبلغ (تومان)
10Mbps 10Mbps 20GB 1 ماه 62,800
10Mbps 10Mbps 8GB 1 ماه 39,600
10Mbps 10Mbps 40GB 1 ماه 96,400
10Mbps 10Mbps 80GB 1 ماه 156,400
10Mbps 10Mbps 150GB 1 ماه 261,400
10Mbps 10Mbps 24 GB 3 ماه 110,800
10Mbps 10Mbps 45GB 3 ماه 145,900
10Mbps 10Mbps 60GB 3 ماه 168,400
10Mbps 10Mbps 120GB 3 ماه 258,400
10Mbps 10Mbps 240GB 3 ماه 438,400
10Mbps 10Mbps 450GB 3 ماه 753,400
10Mbps 10Mbps 48 GB 6 ماه 213,400
10Mbps 10Mbps 90GB 6 ماه 276,400
10Mbps 10Mbps 240GB 6 ماه 501,400
10Mbps 10Mbps 480GB 6 ماه 861,400
10Mbps 10Mbps 900GB 6 ماه 1,491,400
10Mbps 10Mbps 96 GB 12 ماه 411,400
10Mbps 10Mbps 140 GB 12 ماه 477,400
10Mbps 10Mbps 960 GB 12 ماه 1,707,400
10Mbps 10Mbps 480GB 12 ماه 987,400
4-20 Mbps 20Mbps 150GB 6 ماه 366,400
4-20 Mbps 20Mbps 180GB 12 ماه 537,400
6-30 Mbps 30Mbps 350GB 12 ماه 792,400
6-30 Mbps 30Mbps 600GB 12 ماه 1,167,400
6-30 Mbps 30Mbps 1200GB 12 ماه 2,067,400
8-40 Mbps 40Mbps 300GB 1 ماه 486,400
8-40 Mbps 40Mbps 500GB 1 ماه 786,400
8-40 Mbps 40Mbps 180GB 3 ماه 348,400
8-40 Mbps 40Mbps 600GB 3 ماه 978,400
8-40 Mbps 30Mbps 1500 GB 3 ماه 2,319,400
8-40 Mbps 40Mbps 500GB 12 ماه 1,017,400
8-40 Mbps 40Mbps 1500 GB 12 ماه 2,517,400
8-40 Mbps 40Mbps 2000 GB 12 ماه 3,190,000
8-40 Mbps 40Mbps 2400GB 12 ماه 3,831,600
8-40 Mbps 40Mbps 3000 GB 12 ماه 4,767,400
8-40 Mbps 40Mbps 5000 GB 12 ماه 7,767,400
8-40 Mbps 40Mbps 800GB 12 ماه 12,267,400
8-40 Mbps 40Mbps 10000 GB 12 ماه 15,267,400
1Mbps 1Mbps 5GB 1 ماه 21,000
1Mbps 1Mbps 8GB 1 ماه 27,600
1Mbps 1Mbps 20GB 1 ماه 50,800
1Mbps 1Mbps 50GB 1 ماه 99,400
10Mbps 1Mbps 5GB 3 ماه 33,000
1Mbps 1Mbps 20GB 3 ماه 67,600
1Mbps 1Mbps 5GB 6 ماه 51,000
1Mbps 1Mbps 20GB 6 ماه 92,000
10Mbps 1Mbps 50GB 6 ماه 144,400
1Mbps 1Mbps 5GB 12 ماه 87,000
1Mbps 1Mbps 20GB 12 ماه 132,000
1Mbps 1Mbps 50GB 12 ماه 197,200
2Mbps 2Mbps 5GB 1 ماه 23,000
2Mbps 2Mbps 10GB 1 ماه 34,000
2Mbps 2Mbps 15GB 1 ماه 43,800
2Mbps 2Mbps 20GB 1 ماه 52,800
2Mbps 2Mbps 30GB 1 ماه 70,800
2Mbps 2Mbps 40GB 1 ماه 86,400
2Mbps 2Mbps 60GB 1 ماه 116,400
2Mbps 2Mbps 70 GB 1 ماه 131,400
2Mbps 2Mbps 100GB 1 ماه 176,400
2Mbps 2Mbps 15GB 3 ماه 64,200
2Mbps 2Mbps 30GB 3 ماه 91,600
2Mbps 2Mbps 60GB 3 ماه 138,400
2Mbps 2Mbps 70 GB 3 ماه 153,400
2Mbps 2Mbps 80GB 3 ماه 168,400
2Mbps 2Mbps 150GB 3 ماه 273,400
2Mbps 2Mbps 15GB 6 ماه 93,000
2Mbps 2Mbps 30GB 6 ماه 122,800
2Mbps 2Mbps 60GB 6 ماه 171,400
2Mbps 2Mbps 70 GB 6 ماه 186,400
2Mbps 2Mbps 120GB 6 ماه 261,400
2Mbps 2Mbps 250 GB 6 ماه 456,400
2Mbps 2Mbps 300GB 6 ماه 531,400
2Mbps 2Mbps 15GB 12 ماه 141,000
2Mbps 2Mbps 30GB 12 ماه 183,600
2Mbps 2Mbps 70 GB 12 ماه 252,400
3Mbps 3Mbps 5GB 1 ماه 26,000
3Mbps 3Mbps 10GB 1 ماه 37,000
3Mbps 3Mbps 20GB 1 ماه 55,800
3Mbps 3Mbps 40GB 1 ماه 89,400
3Mbps 3Mbps 60GB 1 ماه 119,400
3Mbps 3Mbps 30GB 3 ماه 100,600
3Mbps 3Mbps 15GB 3 ماه 73,200
3Mbps 3Mbps 70 GB 3 ماه 162,400
3Mbps 3Mbps 130 GB 3 ماه 252,400
3Mbps 3Mbps 200GB 3 ماه 357,400
3Mbps 3Mbps 30GB 6 ماه 140,800
3Mbps 3Mbps 60GB 6 ماه 189,400
3Mbps 3Mbps 150GB 6 ماه 324,400
3Mbps 3Mbps 250 GB 6 ماه 474,400
3Mbps 3Mbps 350GB 6 ماه 624,400
3Mbps 3Mbps 60GB 12 ماه 273,400
3Mbps 3Mbps 120GB 12 ماه 363,400
3Mbps 3Mbps 300GB 12 ماه 633,400
3Mbps 3Mbps 500GB 12 ماه 933,400
3Mbps 3Mbps 700 GB 12 ماه 1,233,400
4Mbps 4Mbps 10GB 1 ماه 40,000
4Mbps 4Mbps 30GB 1 ماه 76,800
4Mbps 4Mbps 70 GB 3 ماه 171,400
4Mbps 4Mbps 120GB 3 ماه 246,400
4Mbps 4Mbps 30GB 6 ماه 158,800
4Mbps 4Mbps 70 GB 6 ماه 222,400
4Mbps 4Mbps 90GB 6 ماه 252,400
4Mbps 4Mbps 120GB 6 ماه 297,400
4Mbps 4Mbps 250 GB 6 ماه 492,400
4Mbps 4Mbps 400GB 6 ماه 717,400
4Mbps 4Mbps 30GB 12 ماه 255,600
4Mbps 4Mbps 50GB 12 ماه 293,200
4Mbps 4Mbps 70 GB 12 ماه 324,400
4Mbps 4Mbps 120GB 12 ماه 212,400
4Mbps 4Mbps 200GB 12 ماه 519,400
4Mbps 4Mbps 300GB 12 ماه 669,400
4Mbps 4Mbps 500GB 12 ماه 969,400
6Mbps 6Mbps 1GB 1 ماه 19,000
6Mbps 6Mbps 5GB 1 ماه 31,000
6Mbps 6Mbps 10GB 1 ماه 42,000
6Mbps 6Mbps 15GB 1 ماه 51,800
6Mbps 6Mbps 20GB 1 ماه 60,800
6Mbps 6Mbps 30GB 1 ماه 78,800
6Mbps 6Mbps 35GB 3 ماه 86,900
6Mbps 6Mbps 60GB 1 ماه 124,400
6Mbps 6Mbps 75 GB 1 ماه 146,900
6Mbps 6Mbps 100GB 1 ماه 184,400
6Mbps 6Mbps 200GB 1 ماه 334,400
6Mbps 6Mbps 300GB 1 ماه 484,400
6Mbps 6Mbps 15GB 3 ماه 88,200
6Mbps 6Mbps 30GB 3 ماه 115,600
6Mbps 6Mbps 50GB 3 ماه 147,400
6Mbps 6Mbps 200GB 3 ماه 372,400
6Mbps 6Mbps 250 GB 3 ماه 447,400
6Mbps 6Mbps 300GB 3 ماه 522,400
6Mbps 6Mbps 30GB 6 ماه 170,800
6Mbps 6Mbps 50GB 6 ماه 204,400
6Mbps 6Mbps 100GB 6 ماه 279,400
6Mbps 6Mbps 150GB 6 ماه 354,400
6Mbps 6Mbps 200GB 6 ماه 429,400
6Mbps 6Mbps 300GB 6 ماه 579,400
6Mbps 6Mbps 60GB 12 ماه 333,400
6Mbps 6Mbps 100GB 12 ماه 393,400
6Mbps 6Mbps 200GB 12 ماه 543,400
6Mbps 6Mbps 300GB 12 ماه 693,400
6Mbps 6Mbps 500GB 12 ماه 993,400
6Mbps 6Mbps 1000GB 12 ماه 1,734,300
6Mbps 6Mbps 2400GB 12 ماه 3,843,400