اشتراک سه ماهه 10Mbps با ترافیک 1205GB بین الملل و 240GB ترافیک داخلی با قیمت 285،000 تومان