لیست بسته ها و قیمت های LTE
نوع سرویس پهنای باند محدودیت دانلود در ماه مدت مبلغ (تومان)
LTE-UP TO 40Mbps 40Mbps 400GB 3 ماه 740,000
LTE-UP TO 40Mbps 40Mbps 900GB 6 ماه 1,557,000
LTE-UP TO 40Mbps 40Mbps 500GB 12 ماه 1,109,000
LTE-UP TO 40Mbps 40Mbps 1000GB 12 ماه 1,927,000
LTE-UP TO 40Mbps 40Mbps 2400GB 12 ماه 4,177,000
TD-LTE - UP TO 40Mbps 40Mbps 10GB 1 ماه 39,000
TD-LTE - UP TO 40Mbps 40Mbps 12 GB 1 ماه 45,000
TD-LTE - UP TO 40Mbps 40Mbps 50GB 1 ماه 140,000
TD-LTE - UP TO 40Mbps 40Mbps 400GB 1 ماه 760,000
TD-LTE - UP TO 40Mbps 40Mbps 50GB 3 ماه 160,000
TD-LTE - UP TO 40Mbps 40Mbps 60GB 6 ماه 300,000
TD-LTE - UP TO 40Mbps 40Mbps 100GB 12 ماه 500,000
TD-LTE - UP TO 40Mbps 40Mbps 300GB 12 ماه 650,000
TD-LTE - UP TO 40Mbps 40Mbps 600GB 12 ماه 1,300,000

سرویس lte