اشتراک یک ماهه 10Mbps با ترافیک 80GB بین الملل و 160GB ترافیک داخلی