سرویس اشتراک سه ماهه 40-8 Mbpsبا ترافیک 400GB بین الملل و 800GB ترافیک داخلی