پوشش کامل اینترنت بیسیم مجتمع مسکونی آتی ساز اوین

در تاریخ 1/9/1394 با راه اندازی دو سایت جدید کلیه فاز های مجتمع مسکونی آتی ساز اوین تحت پوشش اینترنت بیسیم
شرکت سرعت گستر قرار گرفت