سرویس اشتراک یکساله 40-8 Mbps با ترافیک 2400GB بین الملل و 4800GB ترافیک داخلی با قیمت 4،189،000 تومان