سرویس اشتراک یکساله 40-8 Mbps با ترافیک 1000GB بین الملل و 2000GB ترافیک داخلی با قیمت 1،939،000 تومان