سرویس اشتراک یکساله 40-8 Mbps با ترافیک 500GB بین الملل و 1000GB ترافیک داخلی با قیمت 1،121،000 تومان