سرویس اشتراک شش ماهه 40-8 Mbps با ترافیک 900GB بین الملل و 1800GB ترافیک داخلی با قیمت 1،563،000 تومان