سرویس اشتراک یکساله 30-6 Mbps با ترافیک 1800GB بین الملل و 3600GB ترافیک داخلی با قیمت 3،247،000 تومان