سرویس اشتراک یکساله 30-6 Mbps با ترافیک 1200GB بین الملل و 2400GB ترافیک داخلی با قیمت 2،266،000 تومان