سرویس اشتراک یکساله 30-6 Mbps با ترافیک 600GB بین الملل و 1200GB ترافیک داخلی با قیمت 1،285،000 تومان