اشتراک یکساله 10Mbps با ترافیک 960GB بین الملل و 1920GB ترافیک داخلی با قیمت 1،873،100 تومان