اشتراک یکساله 10Mbpsبا ترافیک 480GB بین الملل و 960GB ترافیک داخلی با قیمت 1،089،000 تومان