اشتراک شش ماهه 10Mbps با ترافیک 900GB بین الملل و 1800GB ترافیک داخلی با قیمت 1،632،000 تومان