اشتراک شش ماهه 10Mbps با ترافیک 240GB بین الملل و 480GB ترافیک داخلی با قیمت 553،000 تومان