طرح ویژه اشتراک یکساله UPTO 30Mbps با ترافیک 600GBبین الملل و 1200GB ترافیک داخلی ویژه مشترکین جدید با قیمت 1,090,000 تومان

این طرح ویژه مخصوص مشترکین جدید می باشد و برای یک مرتبه قابل خریداری می باشد.