طرح ویژه اشتراک یکساله UPTO 10Mbps با ترافیک 140GBبین الملل و 280GBترافیک داخلی ویژه مشترکین جدید با قیمت 161,000 تومان

این طرح ویژه مخصوص مشترکین جدید می باشد و برای یک مرتبه قابل خریداری می باشد.