طرح ویژه اشتراک یکساله UPTO 20Mbps با ترافیک 180GBبین الملل و 360GB ترافیک داخلی ویژه مشترکین جدید با قیمت 411,000 تومان

این طرح ویژه مخصوص مشترکین جدید می باشد و برای یک مرتبه قابل خریداری می باشد.