عامليت ثبت نام و فروش اينترنت پرسرعت TD-LTE شركت ارتباطات مبين نت
با شماره پروانه ١٣١٦١
» شارژ آنلاین
» فاکتورها
» باشگاه
» ثبت تیکت
» پرداخت ها
راهکارهای اینترنت پرسرعت
راهکارهای اینترنت بی سیم
مخصوص مجتمع های تجاری و مسکونی
درخواست سرویس

نام *

نام خانوادگی *

کد ملی *

شماره همراه *

شماره تلفن ثابت *

سرویس  

پیشنهاد ویژه

آدرس پستی

آدرس

کد امنیتی

 
تعرفه ها
نوع سرویس پهنای باند محدودیت دانلود در ماه مدت مبلغ (تومان)
اختصاصی-128 128Kbps نامحدود 1 ماه 21900
اختصاصی-256 256Kbps نامحدود 1 ماه 41900
اختصاصی-512 512Kbps نامحدود 1 ماه 89000
اختصاصی-1 مگابیت 1Mbps نامحدود 1 ماه 159000
اختصاصی-2 مگابیت 2Mbps نامحدود 1 ماه 259000
اختصاصی-4 مگابیت 4Mbps نامحدود 1 ماه 399000
L-1-1-2 1Mbps 2GB 1 ماه 12000
L-1-1-3 1Mbps 3GB 1 ماه 15000
L-1-1-5 1Mbps 5GB 1 ماه 19400
L-1-1-8 1Mbps 8GB 1 ماه 26000
L-1-1-10 1Mbps 10GB 1 ماه 30400
L-1-1-15 1Mbps 15GB 1 ماه 39400
L-1-3-2 1Mbps 2GB 3 ماه 33600
L-1-3-3 1Mbps 3GB 3 ماه 40200
L-1-3-5 1Mbps 5GB 3 ماه 51400
L-1-3-8 1Mbps 8GB 3 ماه 67600
L-1-3-10 1Mbps 10GB 3 ماه 78400
L-1-3-15 1Mbps 15GB 3 ماه 100900
L-1-6-2 1Mbps 2GB 6 ماه 64000
L-1-6-3 1Mbps 3GB 6 ماه 74800
L-1-6-5 1Mbps 5GB 6 ماه 96400
L-1-6-8 1Mbps 8GB 6 ماه 123400
L-1-6-10 1Mbps 10GB 6 ماه 141400
L-1-6-15 1Mbps 15GB 6 ماه 186400
L-1-12-2 1Mbps 2GB 12 ماه 121600
L-1-12-3 1Mbps 3GB 12 ماه 141400
L-1-12-5 1Mbps 5GB 12 ماه 177400
L-1-12-8 1Mbps 8GB 12 ماه 231400
L-1-12-10 1Mbps 10GB 12 ماه 267400
L-1-12-15 1Mbps 15GB 12 ماه 357400
L-2-1-3 2Mbps 3GB 1 ماه 17000
L-2-1-5 2Mbps 5GB 1 ماه 21400
L-2-1-8 2Mbps 8GB 1 ماه 28000
L-2-1-10 2Mbps 10GB 1 ماه 32400
L-2-1-15 2Mbps 15GB 1 ماه 41400
L-2-1-20 2Mbps 20GB 1 ماه 50400
L-2-3-3 2Mbps 3GB 3 ماه 46200
L-2-3-5 2Mbps 5GB 3 ماه 57400
L-2-3-8 2Mbps 8GB 3 ماه 73600
L-2-3-10 2Mbps 10GB 3 ماه 84400
L-2-3-15 2Mbps 15GB 3 ماه 106900
L-2-3-20 2Mbps 20GB 3 ماه 129400
L-2-6-3 2Mbps 3GB 6 ماه 86800
L-2-6-5 2Mbps 5GB 6 ماه 108400
L-2-6-8 2Mbps 8GB 6 ماه 135400
L-2-6-10 2Mbps 10GB 6 ماه 153400
L-2-6-15 2Mbps 15GB 6 ماه 198400
L-2-6-20 2Mbps 20GB 6 ماه 243400
L-2-12-3 2Mbps 3GB 12 ماه 165400
L-2-12-5 2Mbps 5GB 12 ماه 201400
L-2-12-8 2Mbps 8GB 12 ماه 255400
L-2-12-10 2Mbps 10GB 12 ماه 291400
L-2-12-15 2Mbps 15GB 12 ماه 381400
L-2-12-20 2Mbps 20GB 12 ماه 471400
L-4-1-5 4Mbps 5GB 1 ماه 27400
L-4-1-8 4Mbps 8GB 1 ماه 34000
L-4-1-10 4Mbps 10GB 1 ماه 38400
L-4-1-20 4Mbps 20GB 1 ماه 56400
L-4-1-30 4Mbps 30GB 1 ماه 74400
L-4-1-50 4Mbps 50GB 1 ماه 104400
L-4-3-5 4Mbps 5GB 3 ماه 75400
L-4-3-8 4Mbps 8GB 3 ماه 91600
L-4-3-10 4Mbps 10GB 3 ماه 102400
L-4-3-20 4Mbps 20GB 3 ماه 147400
L-4-3-30 4Mbps 30GB 3 ماه 192400
L-4-3-50 4Mbps 50GB 3 ماه 282400
L-4-6-5 4Mbps 5GB 6 ماه 144400
L-4-6-8 4Mbps 8GB 6 ماه 171400
L-4-6-10 4Mbps 10GB 6 ماه 189400
L-4-6-20 4Mbps 20GB 6 ماه 279400
L-4-6-30 4Mbps 30GB 6 ماه 369400
L-4-6-50 4Mbps 50GB 6 ماه 549400
L-4-12-5 4Mbps 5GB 12 ماه 273400
L-4-12-8 4Mbps 8GB 12 ماه 327400
L-4-12-10 4Mbps 10GB 12 ماه 363400
L-4-12-20 4Mbps 20GB 12 ماه 543400
L-4-12-30 4Mbps 30GB 12 ماه 723400
L-4-12-50 4Mbps 50GB 12 ماه 1083400
L-6-1-10 6Mbps 10GB 1 ماه 42000
L-6-1-20 6Mbps 20GB 1 ماه 60800
L-6-1-30 6Mbps 30GB 1 ماه 78800
L-6-1-50 6Mbps 50GB 1 ماه 109400
L-6-3-30 6Mbps 30GB 3 ماه 115600
L-6-3-60 6Mbps 60GB 3 ماه 162400
L-6-3-150 6Mbps 150GB 3 ماه 297400
L-6-6-60 6Mbps 60GB 6 ماه 219400
L-6-6-300 6Mbps 300GB 6 ماه 579400
L-6-3-90 6Mbps 90GB 3 ماه 207400
L-6-6-120 6Mbps 120GB 6 ماه 309400
L-6-6-180 6Mbps 180GB 6 ماه 399400
L-6-12-120 6Mbps 120GB 12 ماه 423400
L-6-12-240 6Mbps 240GB 12 ماه 603400
L-6-12-360 6Mbps 360GB 12 ماه 783400
L-6-12-600 6Mbps 600GB 12 ماه 1143400
L-8-1-5 8Mbps 5GB 1 ماه 31400
L-8-1-10 8Mbps 10GB 1 ماه 42400
L-8-1-15 8Mbps 15GB 1 ماه 51400
L-8-1-20 8Mbps 20GB 1 ماه 60400
L-8-1-40 8Mbps 40GB 1 ماه 93400
L-8-1-60 8Mbps 60GB 1 ماه 123400
L-8-3-5 8Mbps 5GB 3 ماه 87400
L-8-3-10 8Mbps 10GB 3 ماه 114400
L-8-3-15 8Mbps 15GB 3 ماه 136900
L-8-3-15 8Mbps 15GB 3 ماه 136900
L-8-3-20 8Mbps 20GB 3 ماه 159400
L-8-3-40 8Mbps 40GB 3 ماه 249400
L-8-3-60 8Mbps 60GB 3 ماه 339400
L-8-6-5 8Mbps 5GB 6 ماه 168400
L-8-6-10 8Mbps 10GB 6 ماه 213400
L-8-6-15 8Mbps 15GB 6 ماه 258400
L-8-6-20 8Mbps 20GB 6 ماه 303400
L-8-6-40 8Mbps 40GB 6 ماه 483400
L-8-6-60 8Mbps 60GB 6 ماه 663400
L-8-12-5 8Mbps 5GB 12 ماه 321400
L-8-12-10 8Mbps 10GB 12 ماه 411400
L-8-12-15 8Mbps 15GB 12 ماه 501400
L-8-12-20 8Mbps 20GB 12 ماه 591400
L-8-12-40 8Mbps 40GB 12 ماه 951400
L-8-12-60 8Mbps 60GB 12 ماه 1311400
L-12-1-150 12Mbps 150GB 1 ماه 258400
L-12-3-150 12Mbps 150GB 3 ماه 744400
L-12-6-150 12Mbps 150GB 6 ماه 1473400
L-12-12-150 12Mbps 150GB 12 ماه 2931400
L-16-1-200 16Mbps 200GB 1 ماه 333400
L-16-3-200 16Mbps 200GB 3 ماه 969400
L-16-6-200 16Mbps 200GB 6 ماه 1923400
L-16-12-200 16Mbps 200GB 12 ماه 3831400
L-24-1-300 24Mbps 300GB 1 ماه 483400
L-24-3-300 24Mbps 300GB 3 ماه 1419400
L-24-6-300 24Mbps 300GB 6 ماه 2823400
L-24-12-300 24Mbps 300GB 12 ماه 5631400

قیمت سرویس ها در جدول فوق ¸ قیمت خام سرویس هستند که در هنگام خرید 9% مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد. در صورت تمایل به خرید ترافیک اضافه, تعرفه ترافیک اضافه بر اساس بسته های ذیل خواهد بود.
 
  ترافیک (گیگ) گیگ 1 گیگ 3 گیگ 5 گیگ 8   گیگ 10
 قیمت (تومان) 3,000 9,000 13,400  20,000 24,400
 
  
 ترافیک (گیگ)  گیگ 20 گیگ 30 گیگ 50  گیگ 100 گیگ 200
 قیمت (تومان) 42,400 60,400 90,400  165,400  315,400
 
 
 ترافیک (گیگ)  گیگ 500 گیگ 800 گیگ 1000
  قیمت (تومان) 765,400 1,215,400 1,515,400
 

آپلود مدارک

نام کاربری

کلمه عبور

فایل 1

فایل 2

فایل 3

کد امنیتی

درباره سرعت گستر

تاریخچه:

شرکت سرعت گستر ارتباطات پارسیان در سال 1388 به منظور ارائه خدمات نوین در صنعت IT تاسیس و موفق به اخذ پروانه ISP به شماره 11-16-301 از سازمان تنظیم مقررات رادیویی گردید.

سرعت گستر با جذب نیروی تخصصی و با اتکاء به خداوند متعال بستر مناسبی را در زمینه ارائه سرویس اینترنت ایجاد نمود و با ارائه راهکار های نوین در بستر ارتباطات  بیسیم (Wireless) به یکی از شرکت های پیشگام در این حوزه تبدیل شد و با استفاده از آخرین فن آوری های روز دنیا و تجهیز مجتمع های مسکونی واداری و تجاری به پرسرعت ترین و به روزترین تجهیزات ارتباطی قادر به ارایه سرویس اینترنت پرسرعت به کاربران خود در کوتاه ترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت و پایداری ممکن گردیده است.


اهداف و چشم انداز شرکت:

ماموریت و چشم انداز پیش رو شرکت گسترش سطح دسترسی و ایجاد بستر مناسب جهت استفاده تمامی اقشار جامعه از اینترنت و بالا بردن سطح کیفی خدمات و کسب حد اکثری رضایت مشتریان می باشد.

خط مشی شرکت:

شرکت سرعت گستر ارتباطات پارسیان بر این باور است مشتری عضوی از خانواده سرعت گستر می باشد و شرکت متعهد به برآوردن کلیه نیازهای مرتبط با محصول و خدمات آن است.

طراحی و ارائه خدمات با کیفیت برتر در حوزه IT جهت برآوردن نیاز و خواسته های مشتریان و افزایش سهم بازار به کارگیری انواع فناوری های خلاقانه و نوین جهت ارتباط آسان و سریع مشتریان با سازمان ارائه خدمات بهینه با رویکرد بهبود مستمر در جهت رسیدگی موثر در رضایت بخشی به مشکلات و اختلافات مشتریان.

مشتریان:

امروز به پشتوانه سالها تلاش و با اتکا به توان و تخصص و با توجه به محدودیت های موجود در راه توسعه دسترسی آسان و عادلانه به سرویس اینترنت شرکت سرعت گستر مفتخر به ارائه و پشتیبانی سرویس های تخصصی و شایسته مشتریان سخت پسند و آگاه بوده و تلاش می کند ضمن حفظ مشتریان خوش نام ، باشگاهی از مشتریان وفادار را گردهم آورد، تا آنها از تجربه ، کیفیت خدمات و مطلوبیت همراهی و شراکت با سرعت گستر برای دیگران به خوبی یاد کنند.