راهکارهای اینترنت پرسرعت
راهکارهای اینترنت بی سیم
مخصوص مجتمع های تجاری و مسکونی
درخواست سرویس

نام *

نام خانوادگی *

کد ملی *

شماره همراه *

شماره تلفن ثابت *

سرویس  

پیشنهاد ویژه

آدرس پستی

آدرس

کد امنیتی

 
تعرفه ها
دانلود فایل تعرفه / لیست قیمت
نوع سرویس پهنای باند محدودیت دانلود در ماه مدت مبلغ (تومان)
L-1-1-1 128Kbps 1GB 1 ماه 10300
L-1-1-3 128Kbps 1GB 3 ماه 30000
L-1-1-6 128Kbps 1GB 6 ماه 52500
L-1-1-12 128Kbps 3GB 12 ماه 115000
L-1-3-1 128Kbps 3GB 1 ماه 15000
L-1-3-3 128Kbps 3GB 3 ماه 43500
L-1-3-6 128Kbps 3GB 6 ماه 84000
L-1-3-12 128Kbps 3GB 12 ماه 162000
L-1-5-1 128Kbps 5GB 1 ماه 19500
L-1-5-3 128Kbps 5GB 3 ماه 57000
L-1-5-6 128Kbps 5GB 6 ماه 109000
L-1-5-12 128Kbps 5GB 12 ماه 210000
U-1-1 128Kbps نامحدود 1 ماه 31200
U-1-3 128Kbps نامحدود 3 ماه 91000
U-1-6 128Kbps نامحدود 6 ماه 175000
U-1-12 128Kbps نامحدود 12 ماه 337000
U-2-1 256Kbps نامحدود 1 ماه 52000
U-2-3 256Kbps نامحدود 3 ماه 151500
U-2-6 256Kbps نامحدود 6 ماه 290000
U-2-12 256Kbps نامحدود 12 ماه 562000
U-3-1 512Kbps نامحدود 1 ماه 117000
U-3-3 512Kbps نامحدود 3 ماه 337000
U-3-6 512Kbps نامحدود 6 ماه 653500
U-3-12 512Kbps نامحدود 12 ماه 1211700
U-4-1 1Mbps نامحدود 1 ماه 237000
D-1024 1Mbps نامحدود 1 ماه 430000
U-4-3 1Mbps نامحدود 3 ماه 690000
U-4-6 1Mbps نامحدود 6 ماه 1322500
U-4-12 1Mbps نامحدود 12 ماه 2560000
L-2-1-1 2Mbps 1GB 1 ماه 13000
L-2-1-3 2Mbps 1GB 3 ماه 38000
L-2-1-6 2Mbps 1GB 6 ماه 72500
L-2-1-12 2Mbps 1GB 12 ماه 140000
L-2-3-1 2Mbps 3GB 1 ماه 19500
L-2-3-3 2Mbps 3GB 3 ماه 57000
L-2-3-6 2Mbps 3GB 6 ماه 109000
L-2-3-12 2Mbps 3GB 12 ماه 211000
L-2-5-1 2Mbps 5GB 1 ماه 25000
L-2-5-3 2Mbps 5GB 3 ماه 73000
L-2-5-6 2Mbps 5GB 6 ماه 140000
L-2-5-12 2Mbps 5GB 12 ماه 270000
L-2-7-1 2Mbps 7GB 1 ماه 30500
L-2-7-3 2Mbps 7GB 3 ماه 89000
L-2-7-6 2Mbps 7GB 6 ماه 170000
L-2-7-12 2Mbps 7GB 12 ماه 330000
L-2-10-1 2Mbps 10GB 1 ماه 39000
L-2-10-3 2Mbps 10GB 3 ماه 114000
L-2-10-6 2Mbps 10GB 6 ماه 218000
L-2-10-12 2Mbps 10GB 12 ماه 420000
U-5-1 2Mbps نامحدود 1 ماه 430000
U-5-3 2Mbps نامحدود 3 ماه 1251000
U-5-6 2Mbps نامحدود 6 ماه 2399500
U-5-12 2Mbps نامحدود 12 ماه 4644000
L-3-1-1 4Mbps 1GB 1 ماه 15000
L-3-1-3 4Mbps 1GB 3 ماه 44000
L-3-1-6 4Mbps 1GB 6 ماه 84000
L-3-1-12 4Mbps 1GB 12 ماه 162000
L-3-3-1 4Mbps 3GB 1 ماه 20500
L-3-3-3 4Mbps 3GB 3 ماه 60000
L-3-3-6 4Mbps 3GB 6 ماه 114000
L-3-3-12 4Mbps 3GB 12 ماه 222000
L-3-5-1 4Mbps 5GB 1 ماه 29000
L-3-5-3 4Mbps 5GB 3 ماه 84000
L-3-5-6 4Mbps 5GB 6 ماه 162000
L-3-5-12 4Mbps 5GB 12 ماه 313000
L-3-7-1 4Mbps 7GB 1 ماه 35500
L-3-7-3 4Mbps 7GB 3 ماه 103000
L-3-7-6 4Mbps 7GB 6 ماه 198000
L-3-7-12 4Mbps 7GB 12 ماه 384000
L-3-10-1 4Mbps 10GB 1 ماه 45000
L-3-10-3 4Mbps 10GB 3 ماه 131000
L-3-10-6 4Mbps 10GB 6 ماه 251000
L-3-10-12 4Mbps 10GB 12 ماه 486000
L-3-20-1 4Mbps 20GB 1 ماه 65000
L-3-20-3 4Mbps 20GB 3 ماه 189000
L-3-20-6 4Mbps 20GB 6 ماه 363000
L-3-20-12 4Mbps 20GB 12 ماه 700000
U-7-1 4Mbps نامحدود 1 ماه 782000
U-7-3 4Mbps نامحدود 3 ماه 2275000
U-7-6 4Mbps نامحدود 6 ماه 4365000
U-7-12 4Mbps نامحدود 12 ماه 8450000
L-4-1-1 6Mbps 1GB 1 ماه 11500
L-4-1-3 6Mbps 1GB 3 ماه 33500
L-4-1-6 6Mbps 1GB 6 ماه 64000
L-4-1-12 6Mbps 1GB 12 ماه 124000
L-4-3-1 6Mbps 3GB 1 ماه 24000
L-4-3-3 6Mbps 3GB 3 ماه 69000
L-4-3-6 6Mbps 3GB 6 ماه 134000
L-4-3-12 6Mbps 3GB 12 ماه 260000
L-4-5-1 6Mbps 5GB 1 ماه 33000
L-4-5-3 6Mbps 5GB 3 ماه 96000
L-4-5-6 6Mbps 5GB 6 ماه 184000
L-4-5-12 6Mbps 5GB 12 ماه 356000
L-4-7-1 6Mbps 7GB 1 ماه 41500
L-4-7-3 6Mbps 7GB 3 ماه 120000
L-4-7-6 6Mbps 7GB 6 ماه 231500
L-4-7-12 6Mbps 7GB 12 ماه 450000
L-4-10-1 6Mbps 10GB 1 ماه 53000
L-4-10-3 6Mbps 10GB 3 ماه 154000
L-4-10-6 6Mbps 10GB 6 ماه 295000
L-4-10-12 6Mbps 10GB 12 ماه 572000
L-4-20-1 6Mbps 20GB 1 ماه 78000
L-4-20-3 6Mbps 20GB 3 ماه 227000
L-4-20-6 6Mbps 20GB 6 ماه 435000
L-4-20-12 6Mbps 20GB 12 ماه 842000
L-4-30-1 6Mbps 30GB 1 ماه 109000
L-4-30-3 6Mbps 30GB 3 ماه 317000
L-4-30-6 6Mbps 30GB 6 ماه 608000
L-4-30-12 6Mbps 30GB 12 ماه 1180000
L-4-50-1 6Mbps 50GB 1 ماه 130000
L-4-50-3 6Mbps 50GB 3 ماه 378000
L-4-50-6 6Mbps 50GB 6 ماه 725000
L-4-50-12 6Mbps 50GB 12 ماه 1400000
L-5-1-1 8Mbps 1GB 1 ماه 17000
L-5-1-3 8Mbps 1GB 3 ماه 50000
L-5-1-6 8Mbps 1GB 6 ماه 95000
L-5-1-12 8Mbps 1GB 12 ماه 184000
L-5-2-1 8Mbps 2GB 1 ماه 22500
L-5-2-3 8Mbps 2GB 3 ماه 64000
L-5-2-6 8Mbps 2GB 6 ماه 124000
L-5-2-12 8Mbps 2GB 12 ماه 232000
L-5-3-1 8Mbps 3GB 1 ماه 29000
L-5-3-3 8Mbps 3GB 3 ماه 84500
L-5-3-6 8Mbps 3GB 6 ماه 162000
L-5-3-12 8Mbps 3GB 12 ماه 314000
L-5-5-1 8Mbps 5GB 1 ماه 39000
L-5-5-3 8Mbps 5GB 3 ماه 113500
L-5-5-6 8Mbps 5GB 6 ماه 218000
L-5-5-12 8Mbps 5GB 12 ماه 421000
L-5-7-1 8Mbps 7GB 1 ماه 49000
L-5-7-3 8Mbps 7GB 3 ماه 142500
L-5-7-6 8Mbps 7GB 6 ماه 274000
L-5-7-12 8Mbps 7GB 12 ماه 529000
L-5-10-1 8Mbps 10GB 1 ماه 62400
L-5-10-3 8Mbps 10GB 3 ماه 182000
L-5-10-6 8Mbps 10GB 6 ماه 349000
L-5-10-12 8Mbps 10GB 12 ماه 674000
L-5-20-1 8Mbps 20GB 1 ماه 94000
L-5-20-3 8Mbps 20GB 3 ماه 273000
L-5-20-6 8Mbps 20GB 6 ماه 524000
L-5-20-12 8Mbps 20GB 12 ماه 1015000
L-5-30-1 8Mbps 30GB 1 ماه 135000
L-5-30-3 8Mbps 30GB 3 ماه 393000
L-5-30-6 8Mbps 30GB 6 ماه 753000
L-5-30-12 8Mbps 3GB 12 ماه 1458000
L-5-50-1 8Mbps 50GB 1 ماه 165000
L-5-50-3 8Mbps 50GB 3 ماه 480000
L-5-50-6 8Mbps 50GB 6 ماه 920000
L-5-50-12 8Mbps 50GB 12 ماه 1780000
L-6-1-1 10Mbps 2GB 1 ماه 27000
L-6-2-3 10Mbps 2GB 3 ماه 78500
L-6-2-6 10Mbps 2GB 6 ماه 151500
L-6-2-12 10Mbps 2GB 12 ماه 283500
L-6-3-1 10Mbps 3GB 1 ماه 34500
L-6-3-3 10Mbps 3GB 3 ماه 99500
L-6-3-6 10Mbps 3GB 6 ماه 193000
L-6-3-12 10Mbps 3GB 12 ماه 360000
L-6-5-1 10Mbps 5GB 1 ماه 46000
L-6-5-3 10Mbps 5GB 3 ماه 133000
L-6-5-6 10Mbps 5GB 6 ماه 259000
L-6-5-12 10Mbps 5GB 12 ماه 483000
L-6-7-1 10Mbps 7GB 1 ماه 56000
L-6-7-3 10Mbps 7GB 3 ماه 164500
L-6-7-6 10Mbps 7GB 6 ماه 317000
L-6-7-12 10Mbps 7GB 12 ماه 592500
L-6-10-1 10Mbps 10GB 1 ماه 71500
L-6-10-3 10Mbps 10GB 3 ماه 207500
L-6-10-6 10Mbps 10GB 6 ماه 402000
L-6-10-12 10Mbps 10GB 12 ماه 754000
L-6-20-1 10Mbps 20GB 1 ماه 108500
L-6-20-3 10Mbps 20GB 3 ماه 316000
L-6-20-6 10Mbps 20GB 6 ماه 612500
L-6-20-12 10Mbps 20GB 12 ماه 1146000
L-6-35-1 10Mbps 35GB 1 ماه 157500
L-6-35-3 10Mbps 35GB 3 ماه 458000
L-6-35-6 10Mbps 35GB 6 ماه 887500
L-6-35-12 10Mbps 35GB 12 ماه 1661000
L-6-50-1 10Mbps 50GB 1 ماه 195000
L-6-50-3 10Mbps 50GB 3 ماه 568000
L-6-50-6 10Mbps 50GB 6 ماه 1100000
L-6-50-12 10Mbps 50GB 12 ماه 2060000
U-6-1 10Mbps نامحدود 1 ماه 607000
U-6-3 10Mbps نامحدود 3 ماه 1766000
U-6-6 10Mbps نامحدود 6 ماه 33870000
U-6-12 10Mbps نامحدود 12 ماه 6555000
L-7-2-1 12Mbps 2GB 1 ماه 34500
L-7-2-3 12Mbps 2GB 3 ماه 99600
L-7-2-6 12Mbps 2GB 6 ماه 193000
L-7-2-12 12Mbps 2GB 12 ماه 360000
L-7-3-1 12Mbps 3GB 1 ماه 42500
L-7-3-3 12Mbps 3GB 3 ماه 123000
L-7-3-6 12Mbps 3GB 6 ماه 237500
L-7-3-12 12Mbps 3GB 12 ماه 445000
L-7-5-1 12Mbps 5GB 1 ماه 55000
L-7-5-3 12Mbps 5GB 3 ماه 160000
L-7-5-6 12Mbps 5GB 6 ماه 310000
L-7-5-12 12Mbps 5GB 12 ماه 580000
L-7-7-1 12Mbps 7GB 1 ماه 67000
L-7-7-3 12Mbps 7GB 3 ماه 194000
L-7-7-6 12Mbps 7GB 6 ماه 375000
L-7-7-12 12Mbps 7GB 12 ماه 702000
L-7-10-1 12Mbps 10GB 1 ماه 84000
L-7-10-3 12Mbps 10GB 3 ماه 244000
L-7-10-6 12Mbps 10GB 6 ماه 472000
L-7-10-12 12Mbps 10GB 12 ماه 882000
L-7-20-1 12Mbps 20GB 1 ماه 127000
L-7-20-3 12Mbps 20GB 3 ماه 369000
L-7-20-6 12Mbps 20GB 6 ماه 715000
L-7-20-12 12Mbps 20GB 12 ماه 1339000
L-7-35-1 12Mbps 35GB 1 ماه 185500
L-7-35-3 12Mbps 35GB 3 ماه 538500
L-7-35-6 12Mbps 35GB 6 ماه 1042000
L-7-35-12 12Mbps 35GB 12 ماه 1950000
L-7-50-1 12Mbps 50GB 1 ماه 232000
L-7-50-3 12Mbps 50GB 3 ماه 674000
L-7-50-6 12Mbps 50GB 6 ماه 1307000
L-7-50-12 12Mbps 50GB 12 ماه 2445000
L-8-2-1 16Mbps 2GB 1 ماه 47500
L-8-2-3 16Mbps 2GB 3 ماه 139000
L-8-2-6 16Mbps 2GB 6 ماه 269000
L-8-2-12 16Mbps 2GB 12 ماه 504500
L-9-2-1 24Mbps 2GB 1 ماه 58500
L-9-2-3 24Mbps 2GB 3 ماه 169500
L-9-2-6 24Mbps 2GB 6 ماه 328500
L-9-2-12 24Mbps 2GB 12 ماه 615000

 هزینه هر گیگابایت ترافیک اضافه غیر قابل انتقال به دوره های بعد برای سرویس های تاسرعت 10 مگابایت در ثانیه 36,000 ریال ، 12 مگابایت در ثانیه 40,000 ریال ، 16 مگابایت درثانیه 50,000 ریال ، 24مگابایت در ثانیه 60,000 ریال می باشند

 هزینه ی هر گیگابایت ترافیک اضافه قابل انتقال به دوره های بعد برای سرویس های تاسرعت 10 مگابایت در ثانیه 50,000 ریال ، 12مگابایت در ثانیه 70,000 ریال ، 16 مگابایت در ثانیه 90,000 ریال ، 24 مگابایت در ثانیه 100,000 ریال می باشند.

حجم اولیه کلیه اشتراک ها قابل انتقال به دوره های بعد می باشند.

ضریب اشتراک کلیه سرویس ها 1/6 می باشد.

 مطابق قوانین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، سرویس های دارای سرعت بالاتراز 128 کیلوبیت تنها برای اشخاص حقوقی و نیز جامعه علمی ، دانشگاهی و تحقیقاتی کشورقابل ارائه می باشد.

سرعت تمامی سرویس های نامحدود و اختصاصی بالاتر از 128 کیلوبیت در ثانیه از ساعت 17 الی 9 صبح به میزان 50% افزایش پیدا می کند.

در صورت عدم استفاده ترافیک مجاز در سرویس های حجمی ترافیک باقی مانده قابل انتقال در صورت غیر فعال نشدن اشتراک( تمدید قبل از تاریخ انقضاء) به دوره ی بعد انتقال پیدا میکند.

در صورت تغییر گروه اشتراک ترافیک و یا مدت زمان باقی مانده کاربر به گروه جدید منتقل نخواهد شد.

حجم استفاده شده بین ساعات 1 تا 7 صبح در سرویس های حجمی  رایگان می باشد به غیر از سرویس های L8 وL9

در ساعات دانلود رایگان سرعت مشترکین سرویس های حجمی بر اساس میزان مصرف در ساعات رایگان در هر دوره و با توجه به حجم مجاز اشتراک و حجم خریداری شده طی دوره و سرعت اشتراک به صورت پویا محاسبه و اعمال می گردد بدین صورت که مشترکینی که بصورت مستمر اقدام به دانلود در این ساعات نمایند ضریب اشتراک بالاتری نسبت به سایر مشترکین بر روی اشتراک آنها در ساعات رایگان اعمال می کردد .


آپلود مدارک

نام کاربری

کلمه عبور

فایل 1

فایل 2

فایل 3

کد امنیتی

درباره سرعت گستر

شرکت سرعت گستر ارتباطات پارسیان  با مجوز ISP به شماره 301-16-11 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زمینه ارائه سرویس های اینترنتی ، از سال 1381 آغاز به فعالیت نمود.

از همان ابتدا با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و اهداف پیش بینی شده ،قدم به عرصه خدمات اینترنتی نوین نهاد و به لطف خداوند سبحان اکنون با گسترش فعالیت های خود به یکی از شرکت های اینترنتی با قابلیت پوشش دهی اکثر نقاط تهران تبدیل شده است.

هدف کلی از ایجاد این شرکت ارائه خدمات اینترنتی به هموطنان عزیز با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت بوده است که با استعانت از خداوند و به کارگیری متخصصین مجرب و مشاورینی کارآمد به این مهم دست یافته ایم.